AVÍS LEGAL

A l’efecte del previst per l’Art. 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona als usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web www.binitrui.org.

Titular del lloc web: Grup d’Esplai Binitrui, amb CIF: G57837296
Domicili: Plaça de l’església 22 de 07350 Binissalem, Illes Balears.
Adreça electrònica: correu@binitrui.org
Telèfon de contacte: 669 986 080
Activitat de l’entitat: Associació.

Per navegar per la pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.binitrui.org s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei:

A) L’usuari (tant registrat com no) assumeixen les condicions de servei.

B) Si l’usuari no accepten les condicions, no podran emprar aquesta plana web ni accedir als serveis que, mitjançant aquesta web, el Grup d’Esplai Binitrui ofereix.

C)L’accés a la pàgina web no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i la web o entitat.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

a) Las presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.binitrui.org. La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des del moment que hi accedeix i n’inicia la navegació. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereixi l’entitat a la web que accedeix.
b) Mitjançant la pàgina web, el Grup d’Esplai Binitrui facilita als usuaris l’accés i l’ús de diversa informació i serveis.
c)La pàgina web té caràcter gratuït pels usuaris. Els usuaris es comprometen a emprar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Generals, així com la moral i de bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.
d) En caràcter general, per la prestació de serveis i accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la subscripció o registre dels usuaris. No obstant, el Grup d’Esplai Binitrui condiciona la utilització d’alguns dels serveis a l’emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada al propi servei o a les Condicions Particulars que, en el seu cas, ho regulin.

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, de manera unilateral, en qualsevol moment i sense cap avis previ les presents condicions. A aquests casos, es procedirà a avisar amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, l’entitat podrà modificar en qualsevol moment i sense cap avis previ, la presentació i configuració de la web.

ENLLAÇOS A TERCERS

El present Avís Legal es refereix només a la pàgina web i als continguts de l’entitat, i no és aplicable als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles mitjançant la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí dels enllaços, ni de cap enllaç inclòs des d’una pàgina web a la qual s’arribi mitjançant la web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web son titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitant, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i demés elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus de contingut a la pàgina web estaran protegits per la llei de la propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual mencionada, en qualsevol forma i, en especials, en els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre qualsevol pàgina i/o continguts.
L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general qualsevol altre manera d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquests s’hauran de dirigir mitjançant el correu electrònic a correu@binitrui.org. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se a la pàgina web www.binitrui.org. L’usuari accepta expressament i per totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o contractació dels serveis oferts, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de dites comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat a aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que se’ls pugui correspondre i sotmetran expressament als Jutjats i tribunals de Palma de Mallorca per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1.- De conformitat amb l’article 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació:
Titular del lloc web: Grup d’Esplai Binitrui, amb CIF: G57837296
Domicili: Plaça de l’església 22 de 07350 Binissalem, Illes Balears.

Adreça electrònica: correu@binitrui.org

Telèfon de contacte: 669 986 080

FINALITAT: Al Grup d’Esplai Binitrui tractam la informació que ens facilita amb la finalitat de presentar els serveis contractats per vostè mitjançant la nostra pàgina web i gestionar l’enviament de la informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder-li oferir serveis d’acord amb els seus interessos, s’elaborarà un perfil comercial basat en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantengui el seu consentiment exprés i no es sol·liciti l’eliminació per la part interessada, durant un plaç de 5 anys. Aquest termini començarà el darrer dia del servei prestat per la entitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti el cessament de l’activitat.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de servei amb conformitat amb el Codi de Comerç i el Codi Civil. És el resultant de l’aplicació dels articles 20 i 21 de la llei 34/2002 de dia 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació per l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions.

L’oferta de productes i serveis està basada amb el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte del servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es podrà prestar el servei i/o facilitar i gestionar la informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos que n’existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculades o situacions específiques aplicables.

DRETS: Qualsevol persona té dret a d’obtenir confirmació sobre si al GRUP D’ESPLAI BINITRUI estam tractant les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva eliminació quan aquestes dades ja no siguin necessaris per als fins en què van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’autoritat l’Autoritat de Control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Procedència: el propi interessat.

1.2.- El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recollits durant la navegació a la pàgina web o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referits a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada apartat de la pàgina web en el que se li sol·licitin les dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de mencions oportunes al propi formulari de caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dates de caràcter personal. A qualsevol usuari que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra entitat li sol·licitam les dades de caràcter personal necessàries per els fins del servei sol·licitat que no és un altre que la prestació dels serveis oferts a la pàgina web.

1.3.- L’usuari podrà exercir, respecte a les dades recollides de manera prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts als articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultàs pertinent.

Els drets referits al paràgraf anterior podran exercir-se per cada usuari mitjançant un formulari d’exercici de drets que ens haurà de sol·licitar per correu electrònic a correu@binitrui.org. La sol·licitud emplenada i signada podrà ser enviada per correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment o mitjançant correu postal a l’adreça de l’entitat indicada a l’apartat 1.1. A qualsevol dels casos, s’haurà de presentar la fotocòpia del DNI de l’usuari.

1.4.- El tractament automatitzat al que seran sotmeses totes des dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada mitjançant aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb l’entitat propietària de la pàgina web.

1.5.- Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres productes i serveis. Les seves dades de caràcter personal seran emprades per gestionar l’enviament de publicitat mitjançant mètodes tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web seran emprats exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

És el resultant de l’aplicació del disposats als articles 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002 de dia 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic modificat pel Reial Decret Llei 13/2012 del 30 de març respecte al ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.6.- L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible mitjançant els seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat del Grup d’Esplai Binitrui inclòs una vegada finalitzades les relacions formalitzades mitjançant la pàgina web de l’entitat, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició de les autoritats administratives i judicials.

POLÍTICA DE COOKIES

Pot consultar la política de cookies aquí.

Darrera revisió dels texts, març de 2019.

Ús de cookies

AQUEST lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies , cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies